Nguyen Anh Tien

I'm a monkey coder who trying to be more creative.

Book Notes

Những ghi chú ngắn và cảm nhận cho những quyển sách mình đã đọc. Danh sách vẫn đang được cập nhật.

2019

2018