Nguyen Anh Tien

I'm a monkey coder who trying to be more creative.

[TIL] Ecto changset errors

21 Oct 2016 » ecto, elixir

Ở Controller ta có

changeset = Ecto.Changeset.add_error(changeset, :email, "Email doesn't exist in DB. Please contact admin")

Còn ở view:

<%= form_for @changeset, user_path(@conn, :send_info), [method: :post], fn f -> %>
 <%= if f.errors != [] %>
  <div class="alert alert-danger">
   <p>Oops, something went wrong! Please check the errors below:</p>
  </div>
 <% end %>

 <div class="form-group">
  <label>Email</label>
  <%= email_input f, :email, class: "form-control" %>
  <%= error_tag f, :email %>
 </div>
 <div class="form-group">

 <div class="form-group">
  <%= submit "Request", class: "btn btn-primary" %>
 </div>
<% end %>

Lúc đầu cứ tưởng đúng, nhưng kết quả là khi lỗi không thấy error hiện ra ??? Hoá ra là, form_for sẽ kiểm tra action của changeset: có hành động nào đang được thực hiện. Nếu có mới thêm lỗi. Đó là lí do ta phải check <% if @changeset.action %>. Vậy add error là chưa đủ, phải set action nữa:

changeset = Ecto.Changeset.add_error(changeset, :email, "Email doesn't exist in DB. Please contact admin")
changeset = %{changeset | action: :request}